Monday

Thứ 2

Tuesday

Thứ 3

Wednesday

Thứ 4

Thursday

Thứ 5

Friday

Thứ 6

Saturday

Thứ 7

Sunday

Chúa Nhật

 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 37
 • 1:00
  am
  ViỆT VIEW
 • 1:30
  am
  ViỆT VIEW
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 9
 • 3:00
  am
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 4:00
  am
  MOVIES REVIEW (R)
 • 4:30
  am
  KHÉO TAY HAY LÀM
  Dưa leo - Đôi hài
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  VƯỜN NHẠC
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI (Re-run)
 • 10:00
  am
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI (Re-run)
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MONEY SMART
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI (R) 57.7
  CAFÉ SÁNG (R) GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI (R) 57.7
  CAFÉ SÁNG (R) GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 5 & 6
 • 2:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 2:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 9
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 9
 • 4:00
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  What's UP: The Cramps
  VIET TIEN TV - Chợ trời
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 7:30
  pm
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  Góc Khuất
 • 9:00
  pm
  Góc Khuất
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 10
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 10
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 38
 • 1:00
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 1:30
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 10
 • 3:00
  am
  Góc Khuất
 • 4:00
  am
  HÒA HẢO
 • 4:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  BS XUÂN TÔ
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 10:00
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  PRINCESS LIFESTYLE
 • 11:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 7 & 8
 • 2:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 2:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 10
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 10
 • 4:00
  pm
  MOVIE REVIEW
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  THE HE TRE
  LIVE
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  LIVE
 • 7:00
  pm
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH & XÃ HỘI
 • 7:30
  pm
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  QUÀ TẶNG THƯƠNG MẠI
 • 9:00
  pm
  VƯỜN NHẠC
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 11
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 11
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 39
 • 1:00
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 1:30
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 11
 • 3:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 3:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:00
  am
  TIN LÀNH THANH LE
 • 4:30
  am
  TIN LÀNH THANH LE
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  What's UP: The Cramps
  Khéo tay hay làm
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI (R)
 • 10:00
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI (R)
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  BS XUÂN TÔ
 • 11:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 1 & 2
 • 2:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 2:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 11
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 11
 • 4:00
  pm
  MONEY SMART
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  KHÉO TAY HAY LÀM
  Vỏ cam - Love Bird
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  NGƯỜI VIỆT-LUẬT MỸ
 • 7:30
  pm
  LS. DO HUU LIEM
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 9:00
  pm
  WHAT'S UP
  WEDNESDAY
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 12
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 12
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 40
 • 1:00
  am
  NGƯỜI ViỆT- LUẬT MỸ
 • 1:30
  am
  NGƯỜI ViỆT- LUẬT MỸ
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 12
 • 3:00
  am
  ViỆT VIEW (R)
 • 3:30
  am
  ViỆT VIEW (R)
 • 4:00
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ
 • 4:30
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  BS TUẤN
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  LuẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 10:00
  am
  LuẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  Góc Khuất
 • 11:30
  am
  Góc Khuất
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 3 & 4
 • 2:00
  pm
  BS HiỆP/BS LUẬN
 • 2:30
  pm
  BS HiỆP/BS LUẬN
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 12
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 12
 • 4:00
  pm
  BS XUÂN TÔ
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  BẾP ViỆT
  Mạnh Đức
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  MỖI TuẦN 1 VẤN ĐỀ
  LIVE
 • 7:30
  pm
  MỖI TuẦN 1 VẤN ĐỀ
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 9:00
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 13
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 13
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 41
 • 1:00
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ (R)
 • 1:30
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ (R)
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 13
 • 3:00
  am
  MONEY SMART
  MONEY SMART
 • 3:30
  am
  ON THE ROAD
  ON THE ROAD
 • 4:00
  am
  TIN LÀNH ORANGE (R)
 • 4:30
  am
  TIN LÀNH ORANGE (R)
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CÀ PHÊ SÁNG
 • 7:30
  am
  CÀ PHÊ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  Ý NHI SHOW (R)
 • 10:00
  am
  Ý NHI SHOW (R)
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 11:30
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 56.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 5 & 6
 • 2:00
  pm
  TỬ VI
  LIVE
 • 2:30
  pm
  TỬ VI
  LIVE
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 13
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 13
 • 4:00
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  MOVIES REVIEW
 • 6:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 7:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 7:30
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 9:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 14
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 14
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU (R)
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 35
 • 1:00
  am
  MOVIES REVIEW (R)
 • 1:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 7
 • 3:00
  am
  TỬ VI (R)
 • 3:30
  am
  TỬ VI (R)
 • 4:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  am
  MONEY SMART
 • 5:00
  am
  RFA-VOA-BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  TIN LÀNH THANH LE
  WESTMINSTER
 • 6:30
  am
  TIN LÀNH THANH LE
  WESTMINSTER
 • 7:00
  am
  CAO ĐÀI
 • 7:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 8:00
  am
  HÒA HẢO
 • 8:30
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ (R)
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  VIỆT VIEW
 • 10:00
  am
  VIỆT VIEW
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MOVIE REVIEW
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  TIN CuỐI TuẦN (R)
 • 12:30
  pm
  BẾP ViỆT
  Mạnh Đức
 • 1:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 1 & 2
 • 2:00
  pm
  TỔNG HỢP TIN ĐP
  Part 1 & 2
 • 2:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
  PROGRAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 7
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 7
 • 4:00
  pm
  THẾ HỆ TRẺ (R)
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 5:30
  pm
  LuẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 6:00
  pm
  LuẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 6:30
  pm
  BS TuẤN
 • 7:00
  pm
  Ý NHI SHOW (R)
 • 7:30
  pm
  Ý NHI SHOW (R)
 • 8:00
  pm
  MOVIE REVIEW
 • 8:30
  pm
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 9:00
  pm
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 8
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 8
 • 10:30
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 11:00
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 11:30
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  ĐỐI MẶT 36
 • 1:00
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 1:30
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 2:00
  am
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 8
 • 3:00
  am
  NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP
 • 3:30
  am
  HOÀI ANH (R)
 • 4:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 6:30
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 7:00
  am
  BÀN TAY NHÂN ÁI (R)
 • 7:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 8:00
  am
  Thấp Đại Thành Công
  DHY
 • 8:30
  am
  Thấp Đại Thành Công
  Nguyễn Văn Thuận
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  NGƯỜI ViỆT-LuẬT MỸ
 • 10:00
  am
  LS. DO HUU LIEM
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  TIN CuỐI TuẦN (R)
 • 12:30
  pm
  BẾP VIỆT
  Mạnh Đức
 • 1:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  Viết về nước Mỹ
  Part 3 & 4
 • 2:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 2:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 8
 • 3:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 8
 • 4:00
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 5:30
  pm
  VAN HOA & CON NGUOI
  PHIEN DAN
 • 6:00
  pm
  VAN HOA & CON NGUOI
  PHIEN DAN
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  Hội Hiếu Nhạc
  Đêm nhạc Vân Anh
 • 7:30
  pm
  Hội Hiếu Nhạc
  Đêm nhạc Vân Anh
 • 8:00
  pm
  Hội Hiếu Nhạc
 • 8:30
  pm
  MONEY SMART
 • 9:00
  pm
  MOVIE REVIEW
 • 9:30
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 9
 • 10:00
  pm
  PHIM
  NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG 9
 • 10:30
  pm
  TIN CUỐI TUẦN (R)
 • 11:00
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 11:30
  pm
  MUSIC VIDEO