Monday

Thứ 2

Tuesday

Thứ 3

Wednesday

Thứ 4

Thursday

Thứ 5

Friday

Thứ 6

Saturday

Thứ 7

Sunday

Chúa Nhật

 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 1:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 4:00
  am
  MOVIES REVIEW
 • 4:30
  am
  TECH NEWS
  ANH TUẤN
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  Sàng Xê
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI
 • 10:00
  am
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI
 • 10:30
  am
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 11:00
  am
  MONEY SMART
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
 • 1:30
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:00
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:30
  pm
  Khám Phá VIỆT NAM
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  TECH NEWS
  ANH TUẤN
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  THE BUZZ
  CHUYEN LA
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 7:30
  pm
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  Sàng Xê
 • 9:00
  pm
  BẾP VIỆT
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 1:30
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  PHIM TAI LiỆU
  Thế Giới Động Vật
 • 4:00
  am
  HÒA HẢO
 • 4:30
  am
  Khám Phá ViỆT NAM
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  BS XUÂN TÔ
 • 6:30
  am
  BUZZ
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 10:00
  am
  Y TẾ CỘNG ĐỒNG
  BS TOAN / DILLON
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  PRINCESS LIFESTYLE
 • 11:30
  am
  LIVE
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
 • 1:30
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:00
  pm
  PHIM TAI LiỆU
  Thế Giới Động Vật
 • 2:30
  pm
  News
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  THE HE TRE
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH & XÃ HỘI
 • 7:30
  pm
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  QUÀ TẶNG THƯƠNG MẠI
 • 9:00
  pm
  Chương Trình Xuân
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 1:30
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  TECH NEWS
  ANH TUẤN
 • 3:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:00
  am
  TIN LÀNH THANH LE
 • 4:30
  am
  TIN LÀNH THANH LE
  ANH TUẤN
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  Let's Cook in Viet Nam
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 10:00
  am
  KiẾN THỨC Y KHOA
  GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  BS XUÂN TÔ
 • 11:30
  am
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
 • 1:30
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:00
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  MONEY SMART
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  THE BUZZ
  CHUYEN LA
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  NGƯỜI VIỆT-LUẬT MỸ
 • 7:30
  pm
  LS. DO HUU LIEM
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  MUSIC VIDEO
 • 9:00
  pm
  WHAT'S UP
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  NGƯỜI ViỆT- LUẬT MỸ
 • 1:30
  am
  NGƯỜI ViỆT- LUẬT MỸ
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  VIỆT VIEW
  GÓC NHÌN
 • 3:30
  am
  VIỆT VIEW
  GÓC NHÌN
 • 4:00
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ
 • 4:30
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  BS TUẤN
 • 6:30
  am
  WHAT'S UP
  TIN ĐỊA PHƯƠNG
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 10:00
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  TÌM NGƯỜI THÂN
 • 11:30
  am
  Sàng Xê
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
 • 1:30
  pm
  ÁO DÀI 2018
 • 2:00
  pm
  BS HiỆP/BS LUẬN
 • 2:30
  pm
  BS HiỆP/BS LUẬN
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  BS XUÂN TÔ
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  TECH NEWS
  ANH TUẤN
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 7:30
  pm
  LS. DO HUU LIEM
  LIVE
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 9:00
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 1:30
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  MONEY SMART
 • 3:30
  am
  ON THE ROAD
 • 4:00
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 4:30
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN
 • 6:30
  am
  THE BUZZ
 • 7:00
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 7:30
  am
  CAFÉ SÁNG
 • 8:00
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 8:30
  am
  THỜI SỰ THẾ GiỚI
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  Ý NHI SHOW
 • 10:00
  am
  Ý NHI SHOW
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 11:30
  am
  MỖI TUẦN 1 VẤN ĐỀ
 • 12:00
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 12:30
  pm
  THỜI SỰ THẾ GiỚI - 57.7
  CAFÉ SÁNG - GALAXY
 • 1:00
  pm
  TIN DP
 • 1:30
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 2:00
  pm
  TỬ VI
 • 2:30
  pm
  TỬ VI
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  Let's Cook in Viet Nam
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 5:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 6:00
  pm
  MOVIES REVIEW
  ANH TUẤN
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 7:30
  pm
  NHẠC TRẺ
 • 8:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 8:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 9:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:00
  pm
  TIN CHIỀU
 • 11:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  MOVIES REVIEW
 • 1:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  TỬ VI
 • 3:30
  am
  TỬ VI
 • 4:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  am
  MONEY SMART
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  TIN LÀNH THANH LE
  WESTMINSTER
 • 6:30
  am
  TIN LÀNH THANH LE
  WESTMINSTER
 • 7:00
  am
  CAO ĐÀI
 • 7:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 8:00
  am
  HÒA HẢO
 • 8:30
  am
  TIN CUỐI TUẦN
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  ViỆT VIEW
 • 10:00
  am
  ViỆT VIEW
 • 10:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 11:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 12:30
  pm
  BẾP ViỆT
 • 1:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  TỔNG HỢP TIN ĐP
 • 2:00
  pm
  TỔNG HỢP TIN ĐP
 • 2:30
  pm
  NÓN LÁ LÀNG CHUÔNG
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  THẾ HỆ TRẺ
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 5:30
  pm
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 6:00
  pm
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  NGUYỄN ĐỨC QUANG
 • 7:30
  pm
  NGUYỄN ĐỨC QUANG
 • 8:00
  pm
  NGUYỄN ĐỨC QUANG qua đời
 • 8:30
  pm
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 9:00
  pm
  CỔ NHẠC VĂN LANG
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CUỐI TUẦN
 • 11:00
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 11:30
  pm
  Ý NHI SHOW
 • 00:00
  am
  PHIM VIETNAM
  TRƯỜNG NỘI TRÚ
 • 1:00
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 1:30
  am
  LUẬN ĐÀM THỜI SỰ (R)
 • 2:00
  am
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:00
  am
  NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP
 • 3:30
  am
  HOÀI ANH
 • 4:00
  am
  MUSIC VIDEO
 • 4:30
  am
  MUSIC VIDEO
 • 5:00
  am
  RFA - VOA - BBC
 • 5:30
  am
  YOGA CALIFORNIA
 • 6:00
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 6:30
  am
  TIN LÀNH ORANGE
 • 7:00
  am
  BÀN TAY NHÂN ÁI (R)
 • 7:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 8:00
  am
  TRÚC LÂM YÊN TỬ (R)
 • 8:30
  am
  TIN CUỐI TUẦN
 • 9:00
  am
  INFOMERCIAL
 • 9:30
  am
  E-I CHILDREN
  PHIM LOÀI VẬT
 • 10:00
  am
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 10:30
  am
  TỔNG HỢP TIN ĐP
 • 11:00
  am
  PART 1,2,3,4
 • 11:30
  am
  INFOMERCIAL
 • 12:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN (R)
 • 12:30
  pm
  LET'S COOK IN VN
 • 1:00
  pm
  INFOMERCIAL
 • 1:30
  pm
  NHẠC XUÂN
 • 2:00
  pm
  NHẠC XUÂN
 • 2:30
  pm
  TECH NEWS
  ANH TUẤN
 • 3:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 3:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 4:00
  pm
  E-I CHILDREN PROGRAM
 • 4:30
  pm
  INFOMERCIAL
 • 5:00
  pm
  TIN CUỐI TUẦN (R)
 • 5:30
  pm
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI
  PHIẾN ĐAN
 • 6:00
  pm
  VĂN HÓA & CON NGƯỜI
  PHIẾN ĐAN
 • 6:30
  pm
  WHAT'S UP
  TIN ĐP
 • 7:00
  pm
  MOVIE REVIEW
 • 7:30
  pm
  BẾP VIỆT
  MẠNH ĐỨC
 • 8:00
  pm
  MONEY SMART
 • 8:30
  pm
  TÀI LIỆU
  XUÂN SAIGON
 • 9:00
  pm
  TÀI LIỆU
 • 9:30
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:00
  pm
  PHIM
  KHI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI
 • 10:30
  pm
  TIN CUỐI TUẦN (R)
 • 11:00
  pm
  NGUYỄN ĐỨC QUANG
 • 11:30
  pm
  NGUYỄN ĐỨC QUANG